Uncategorized


Zmena obchodného mena spoločnosti

Dňa 1. júla 2014 sa mení obchodný názov spoločnosti z pôvodného EMtest-SK s.r.o. na nový názov TransData s.r.o. so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne a zreteľne chceme potvrdiť skutočnosť, že našou snahou je štandardizácia a profesionalizácia všetkých činností a služieb, ktorými realizujeme svoje trhové postavenie. Zmena mena spoločnosti k tomu nevyhnutne patrí.

Zmena obchodného mena je účinná dňom zápisu registrovaného súdu do obchodného registra. S účinnosťou odo dňa zápisu obchodného mena do obchodného registra bude spoločnosť používať nové obchodné meno. Zmena obchodného mena nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné právne vzťahy. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu ani ho nemožno interpretovať ako zmenu iného platného právneho vzťahu so spoločnosťou.

Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka konateľov, manažmentu a ani iných pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú. Všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i telefónne čísla ostávajú bez zmeny. Mailové adresy menia časť prípony, teda namiesto adresy  xyz@emtest-sk.sk bude nová adresa xyz@transdata.sk. Ak použijete pôvodnú adresu, je zabezpečené automatické presmerovanie na novú adresu.

Veríme, že proces, ktorý začal v septembri minulého roka a priniesol stabilizáciu trhového segmentu v SR, bude vo vzájomne plne prijateľnej podobe a obsahu ďalej úspešne pokračovať.

 

 

Ing. Branislav Jurčišin

riaditeľ TransData s.r.o.