cestovanie vlakmi / Hlavne


Zavedenie bezplatnej prepravy na železnici pre žiakov a študentov

Na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 sa s účinnosťou od 17.11.2014 pre vybrané kategórie cestujúcich vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch osobnej dopravy vedených v rámci ZoDSVZ, okrem komerčných IC vlakov, zavádza bezplatná preprava. Bezplatná preprava cestujúcich sa vzťahuje aj na žiakov stredných škôl (SŠ) a študentov vysokých škôl (VŠ) na základe nižšie uvedených podmienok.

Bezplatná preprava pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl/univerzít – všeobecné podmienky

Viazanosť cestovných lístkov na bezplatnú prepravu na cestujúceho – registrácia

Registrácia v pokladniciach KVC

Registrácia prostredníctvom  internetového obchodu

Registrácia prostredníctvom poverených pracovníkov na železničných staniciach

Študenti, ktorí sa môžu registrovať prostredníctvom internetovej stránky, od 12.11.2014 môžu využiť službu registrácie prostredníctvom poverených pracovníkov v určených priestoroch železničných staníc, príp. obchodných centier, ktorí sú viditeľne označení. Ich úlohou je registrovať cestujúcich oprávnených na bezplatné cestovanie na webovej stránke prostredníctvom prideleného elektronického zariadenia – tabletu a vysvetľovať podmienky bezplatnej prepravy.

Druhy preukazov ZSSK vydávané počas registrácie a podmienky výdaja

1.   PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTAsa vydáva pre študentov:

PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA je pre študenta podkladom na výdaj CLBP, príp. zakupovanie cestovných lístkov za príslušné zľavnené cestovné v pokladnici/vo vlaku a zároveň dokladom preukázania nároku na bezplatnú prepravu/príslušné zľavnené cestovné pri kontrole vo vlaku.

Ak študent je držiteľom Žiackeho preukazu vydaného ZSSK na akademický rok 2014/2015, je povinný si súčasný papierový Žiacky preukaz vymeniť za nový preukaz vydaný z KVC. Výmena bude možná počas prechodného obdobia do 31.03.2015. Podmienkou výmeny preukazu bude predloženie pôvodného Žiackeho preukazu bez potvrdenia o návšteve školy, ktorý zostáva ZSSK. Ak študent bude mať vydaný PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA len s uvedením základnej trate a v priebehu roka bude mať záujem o cestovanie do školy aj z inej stanice, môže požiadať v pokladniciach s KVC o doplnenie jeho zákazníckeho konta o požadovanú doplnkovú trať a preukaz sa mu vydá opätovne.

2.   PREUKAZ ZÁKAZNÍKAsa vydáva pre študentov:

Preukaz sa vydáva z dôvodu registrácie cestujúceho v systéme ZSSK, a to na základe preukazu totožnosti, preukazu študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou (BČK bez aktivovanej dopravnej časti -študenti Žilinskej univerzity v Žiline, BČK bez dopravnej časti – študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku), v staniciach bez KVC aj žiadanky. Na prednej strane preukazu sa nachádza pole na fotografiu, pretože predloženie fotografie pri tomto preukaze je dobrovoľné. Samotný výdaj preukazu je len potvrdením o registrácii a študent nie je povinný sa týmto preukazom viac preukazovať.

Študent s BČK pri výdaji CLBP, príp. pri zakupovaní cestovných lístkov za príslušné zľavnené cestovné v pokladnici/vo vlaku predkladá platný preukaz študenta vo forme BČK.  Pri kontrole vo vlaku predkladá CLBP, príp. iný druh cestovného lístka a platný preukaz študenta vo forme BČK, ktorý sa vždy elektronicky načítava. PREUKAZ ZÁKAZNÍKA nie je potrebné predkladať.

V prípade straty preukazu Vám ZSSK v pokladnici KVC vydá bezplatne duplikát.

Druhy cestovných lístkov na bezplatnú prepravu

1.   Jednorazové CLBPsú vydávanéna 2. vozňovú triedu s viazanosťou na vlaky diaľkovej dopravy, bez ohľadu na účel cestovania, miesto bydliska a sídlo školy.

Nárok na bezplatnú prepravu vo vlaku sa preukazujePREUKAZOM PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA alebo preukazom študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou, BČK bez aktivovanej dopravnej časti – študenti Žilinskej univerzity v Žiline alebo preukazom študenta vo forme BČK bez dopravnej časti – študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku.

2.   Časové CLBP mesačné sú vydávané na 2. vozňovú triedu na pravidelnú dochádzku z miesta bydliska vždydo miesta školy na vzdialenosť max. 160 km. Vydávajú sa podľa tratí – základnej alebo doplnkovej uvedených na preukaze/v čipe BČK/zákazníckom konte. Žiacke časové CLBP nie je možné vydať na inú trať ako je základná alebo doplnková trať.

Nárok na bezplatnú prepravu vo vlaku sa preukazuje PREUKAZOM PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA z KVC alebo preukazom študenta vo forme BČK s aktivovanou dopravnou časťou.

Nakoľko dochádza k zmene podmienok v poskytovaní časových CLBP na základe základnej a doplnkovej trate – podmienka do 160 km a vždy do miesta školy, študenti s aktivovanou dopravnou časťou na BČK sú povinní si zabezpečiť opravu údajov v doplatkovej pokladnici.

Viazanosť cestovných lístkov na vlak

Preprava v prihraničnom úseku

Preprava v 1. vozňovej triede

Preprava vo vlakoch kategórie SC a EC, miestenky, lôžkové/ležadlové lístky

PDF verzia na prevzatie