ako reklamovať nefunkčný preukaz?

V prípade nefunkčnosti preukazu študenta je potrebné určiť, či je spôsobená nefunkčnosťou preukazu ako nosiča alebo systému poskytovateľa služby:

I. Pokiaľ preukaz nefunguje v systémoch emitenta ( napr. v prístupovom systéme, stravovacom systéme,…) je potrebné sa obrátiť na pracovisko, ktoré preukaz vydalo a postupovať podľa ich pokynov.

II. Ak preukaz nefunguje ( alebo funguje neštandardne) u poskytovateľov prepravných služieb, je potrebné tento stav riešiť ako reklamáciu u konkrétneho dopravcu.

V prípade riešenia reklamácií odporúčame  riadiť sa prepravným a tarifným poriadkom konkrétneho dopravcu, ktorého službu ste využili a reklamáciu si uplatniť na príslušnom obchodnom mieste dopravcu. Nižšie v texte nájdete popis riešenia reklamácie v autobusovej doprave a v ZSSK.
 

reklamácie AUTOBUS:

V prípade nutnosti riešenia reklamácie, je potrebné pri jej podaní riadiť sa nasledovným:
1, podať reklamáciu čo najskôr , prepravnej spoločnosti, ktorej službu ste využili,

2, reklamáciu podať v písomnej forme. Stručne opísať vzniknutú udalosť a priložiť kópiu dokladov: cestovný lístok, preukaz študenta – predná aj zadná strana,

3, najneskôr do 30 dní sa musí dopravca k reklamácii vyjadriť.

Po klikuti na tento odkaz si môžete pozrieť zoznam dopravcov vrátane odkazov na tarifné a prepravné podmienky.

 

reklamácie ZSSK:

K reklamácii je potrebné pripojiť tieto údaje:

● meno a priezvisko,
● škola,
● číslo čipu (SNR),
● dátum a číslo vlaku, v ktorom ste doplatili do celého cestovného,
● doložiť scan cestovného lístka, na ktorom bol vystavený doplatok,
● doložiť scan doplatkového lístka,
● obojstranný scan ISIC preukazu.
 
Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne, vrátane originálu cestovného a doplatkového lístka.