odpovede na najčastejšie otázky

Čo ak mi nebol uznaný nárok na zľavnené cestovné?
Zakúpením prepravnej služby konkrétneho dopravcu ( prostredníctvom cestovného lístka, elektronického cestovného lístka, nabitie kreditu elektronickej peňaženky, a pod.) vzniká obchodný vzťah medzi cestujúcim a poskytovateľom služby. Ak poskytovateľ služby neuznal nárok na zľavnené cestovné, je potrebné túto skutočnosť riešiť ako reklamáciu podľa podmienok platného prepravného a tarifného poriadku. Spôsob riešenia reklamácie je uvádzaný na tejto stránke.

Čo mám urobiť, keď preukaz stratím?
Pri strate preukazu treba túto skutočnosť okamžite nahlásiť kontaktnej osobe na škola. Preukaz sa zablokuje a na požiadanie je možné vystaviť duplikát.

Čo ak moja škola nevydáva preukazy a máme o neho záujem?
Ak sa Vaša škola v zozname nenachádza, kontaktujte nás prostredníctvom formulára.

Ako môže žiak reklamovať neuznanie zľavy na cestovné vo vlaku na základe overenia Preukazu žiaka?
V prípade problémov s uznaním platnosti žiackej BČK (bezkontaktná čipová karta) vo vlaku a udelením pokuty alebo doplatku do celého cestovného môžete podať reklamáciu na prešetrenie neuznania BČK na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia služieb zákazníkom
Oddelenie zákazníckych podaní
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
e-mail: ZSSKSeSZ@slovakrail.sk

K reklamácii je potrebné pripojiť tieto údaje: meno, priezvisko, škola, číslo čipu (SNR), dátum a číslo vlaku, v ktorom ste doplatili do celého cestovného, doložiť scan cestovného lístka, na ktorom bol vystavený doplatok, doložiť scan doplatkového lístka, obojstranný scan Preukazu žiaka. Zároveň je potrebné reklamáciu zaslat písomne, vrátane originálu cestovného a doplatkového lístka.

Ako môže žiak reklamovať neuznanie zľavy na cestovné v prímestskej alebo mestskej doprave na základe overenia Preukazu žiaka?
Ak žiakovi nebola uznaná zľava na cestovné na základe overenia Preukazu žiaka je potrebné aby postupoval podľa tarifného a prepravného poriadku, ktorý je uvedený na verejne dostupnom mieste (web stránka, predpredajné miesta, atď.)